Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Srpen 2021

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
Informace o státní jazykové zkoušce

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykovou zkouškou se ověřuje stupeň osvojení cizího jazyka v rozsahu podle druhu státní jazykové zkoušky - základní nebo všeobecná. Dokladem o úspěšném vykonání státní jazykové zkoušky je vysvědčení. Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním. Datum konání zkoušek stanoví ministerstvo. Ke státním jazykovým zkouškám  se přihlašuje do 31.3. na předepsaném tiskopise. Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a ústní.

Zkušební řád pro státní jazykové zkoušky ve státních jazykových školách (příloha k vyhlášce MŠMT ČR č. 526/1992)

Státní základní jazyková zkouška (úplata Kč 3 000,- za písemnou část a Kč 500,- za ústní část)

Obsah státní základní jazykové zkoušky je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění ČR a v dané jazykové oblasti. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených učebními osnovami pro základní kurz na státní jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 • stupeň porozumění vyslechnutého textu v rozsahu 4 minut
 • stupeň porozumění čtenému textu v rozsahu 600 slov
 • schopnost využívat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
 • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení o rozsahu 300 slov

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Lze použít slovník.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

 • schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 • dovednost plynně hovořit o daných tématech

Ústní část zkoušky trvá nejdéle 20 minut.

Státní všeobecná jazyková zkouška (úplata Kč 3 500,- za písemnou část a Kč 600,- za ústní část)

Obsah státní všeobecné jazykové zkoušky je zaměřen obdobným způsobem jako u státní základní jazykové zkoušky a na základní problematiku kandidátova pracovního oboru. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní a střední kurz ve státní jazykové škole. Požaduje se znalost 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 • stupeň porozumění vyslechnutého textu v rozsahu 6 minut
 • stupeň porozumění čtenému textu v rozsahu 1000 slov
 • schopnost využívat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
 • základní znalost reálií ČR v cizím jazyce
 • dovednost sestavit sdělení či volně zpracovat dané téma v rozsahu 500 slov

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Lze použít slovník.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

 • schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
 • dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech a o vlastní četbě v originále (minimálně 5 děl v originále)

Poplatek za složení zkoušky se hradí složenkou (typu A), nebo převodem. Ústřižek složenky (doklad o převodu) o zaplacení úhrady se přikládá k přihlášce. (Číslo účtu školy: ČSOB 262992484/0300)

Při stanovení celkového výsledku písemné části zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Celková úroveň písemné části zkoušky se zvlášť pečlivě zvažuje, jestliže kandidát z některé její složky neprospěl. Výsledek písemné části sdělí předseda komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi písemně nejméně týden před začátkem ústní části zkoušky. Současně sdělí termín ústní části zkoušky.

Jestliže kandidát nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky. Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 14 dní po zkoušce písemné. Po zadání otázky z ústní části zkoušky se poskytne kandidátovi nejvýše 15 minut na osobní přípravu. Pro hodnocení ústní části zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních funkcích. Přihlíží se rovněž k znalostem reálií ČR a zemí dané jazykové oblasti. Kandidátovi, který u státní jazykové zkoušky neprospěl, může komise pro státní jazykové zkoušky povolit opakování, a to buď jen části ústní nebo opakování celé zkoušky. Opakování pouze ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm 1 - výborně, nebo 2 - velmi dobře. Opakování celé zkoušky nejdříve za rok povolí komise kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je hodnocena stupněm 3 - dobře, nebo 4 - nevyhověl.

Kandidátovi, který úspěšně vykonal státní jazykovou zkoušku, se vydává vysvědčení o státní jazykové zkoušce.