Aktuality

Školy

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Under construction

Naše škola se zapojila do projektu IKAP 2 jako partner Karlovarského Kraje.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Výše finanční podpory pro školu: 

Období realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Aktivity projektu realizované školou:

A1 Podpora podnikavosti a kreativity
Cíl: doplnění teoretické výuky odborných předmětů nácvikem praktických činností ve fiktivní firmě

A2 Účetnictví – podpora praktických dovedností
Cíl: Seznámit žáky se základy účtování pomocí vybraného účetního software. Získat praktické dovednosti a na jejich základě možnost snadnější adaptace na jiné účetní programy.

A3 Kroužek matematických dovedností
Cíl: vytvoření kroužku pro zvýšení zájmu žáků o matematiku a její využití

 

 

 

 

 

Rozcestník školy